/vbpq.nsf/byLoaiVB?OpenView&RestrictToCategory=Quyết định QPPL*
Theo loại văn bản: Quyết định QPPL Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


49/2023/QĐ-UBND13/12/2023UBND tỉnhBãi bỏ toàn bộ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


48//2023/QĐ-UBND13/12/2023UBND tỉnhQuyết định bãi bỏ điều lệ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng


47/2023/QĐ-UBND13/12/2023UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


45/2023/QĐ-UBND05/12/2023UBND tỉnhBan hành Quy định về hoạt động Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


44/2023/QĐ-UBND07/11/2023UBND tỉnhQuy định danh mục và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh


42/2023/QĐ-UBND31/10/2023UBND tỉnhQuy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Nhờ Văn thơ đơn vị lấy bản này - đính lỗi tại phụ lục)


41/2023/QĐ-UBND13/10/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh


40/2023/QĐ-UBND04/10/2023UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh


39/2023/QĐ-UBND28/09/2023UBND tỉnhNgưng hiệu lực khoản 2 Điều 16 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021) của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập


38/2023/QĐ-UBND28/09/2023UBND tỉnhNgưng hiệu lực một phần Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021) của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập


37/2023/QĐ-UBND22/09/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh


36/2023/QĐ-UBND08/09/2023UBND tỉnhBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


35/2023/QĐ-UBND31/08/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


34/2023/QĐ-UBND31/07/2023UBND tỉnhBan hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


33/2023/QĐ-UBND20/07/2023UBND tỉnhVề việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh


32/2023/QĐ-UBND20/07/2023UBND tỉnhVề việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh


31/2023/QĐ-UBND30/06/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


30/2023/QĐ-UBND30/06/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh


29/2023/QĐ-UBND15/06/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/2/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh


28/2023/QĐ-UBND08/06/2023UBND tỉnhVề việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


27/2023/QĐ-UBND02/06/2023UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh


27/QĐ-QPPL31/05/2023UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh


26/2023/QĐ-UBND25/05/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

25/2023/QĐ-UBND24/05/2023UBND tỉnhBan hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


24/2023/QĐ-UBND24/05/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng


23/2023/QĐ-UBND18/05/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh


22/2023/QĐ-UBND11/05/2023UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện

21/2023/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải


20/2023/QĐ-UBND27/04/2023UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông


19/2023/QĐ-UBND27/04/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư