Chi tiết văn bản
154/KH-UBND
Triển khai Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 07/02/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
Ngày ban hành 05/05/2023
Người ký Trần Báu Hà
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm   KH154.signed.pdf
 Trở về trang trước