Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Nghị quyết
 

        Số/Kí hiệuNgàyCan be sorted ascending or descendingTóm tắt nội dung
Attachment Icon86/NQ-HĐND25/8/2022Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Attachment Icon84/NQ-HĐND25/8/2022Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2022-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Attachment Icon83/NQ-HĐND15/7/2022Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung 6 tháng cuối năm 2022
Attachment Icon82/NQ-HĐND15/7/2022Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Attachment Icon81/NQ-HĐND15/7/2022Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon80/NQ-HĐND15/7/2022Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023
Attachment Icon79/NQ-HĐND15/7/2022Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon78/NQ-HĐND15/7/2022Điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn
Attachment Icon77/NQ-HĐND15/7/2022Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
Attachment Icon76/NQ-HĐND15/7/2022Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Attachment Icon75/2022/NQ-HĐND15/7/2022Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phân bổ ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon75/NQ-HĐND15/7/2022Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Attachment Icon74/NQ-HĐND15/7/2022Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon73/NQ-HĐND15/7/2022Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon72/2022/NQ-HĐND15/7/2022Nghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon71/NQ-HĐND15/7/2022Một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon70/2022/NQ-HĐND15/7/2022Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon68/NQ-HĐND15/7/2022Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon74/NQ-HĐND23/6/2022Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Attachment Icon73/NQ-HĐND23/6/2022Bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon72/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Attachment Icon71/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết thông qua danh mục các công trình danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2022
Attachment Icon70/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2032, tầm nhìn đến 2050
Attachment Icon69/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon68/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Attachment Icon67/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Attachment Icon67/2022/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon66/2022/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon65/2022/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon64/2022/NQ-HĐND29/4/2022Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .