Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon38/2023/QĐ-UBND28/9/2023UBND tỉnhNgưng hiệu lực một phần Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021) của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
Attachment Icon37/2023/QĐ-UBND22/9/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về nghi lễ đối ngoại trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon36/2023/QĐ-UBND8/9/2023UBND tỉnhBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon34/2023/QĐ-UBND31/7/2023UBND tỉnhBan hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon32/2023/QĐ-UBND20/7/2023UBND tỉnhVề việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2023/QĐ-UBND30/6/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon27/2023/QĐ-UBND2/6/2023UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2023/QĐ-UBND25/5/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
Attachment Icon25/2023/QĐ-UBND24/5/2023UBND tỉnhBan hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon24/2023/QĐ-UBND24/5/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Attachment Icon23/2023/QĐ-UBND18/5/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon21/2023/QĐ-UBND28/4/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
Attachment Icon20/2023/QĐ-UBND27/4/2023UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
Attachment Icon19/2023/QĐ-UBND27/4/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon18/2023/QĐ-UBND12/4/2023UBND tỉnhQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon17/2023/QĐ-UBND12/4/2023UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Quy định mức tiết kiệm đối các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế
Attachment Icon16/2023/QĐ-UBND10/4/2023UBND tỉnhBan hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập; giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon15/2023/QĐ-UBND1/3/2023UBND tỉnhBan hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Attachment Icon14/2023/QĐ-UBND1/3/2023UBND tỉnhban hành “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon13/2023/QĐ-UBND21/2/2023UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/2023/QĐ-UBND16/2/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/2023/QĐ-UBND14/2/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Attachment Icon9/2023/QĐ-UBND13/2/2023UBND tỉnhQuy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt)
Attachment Icon7/2023/QĐ-UBND8/2/2023UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon6/2023/QĐ-UBND7/2/2023UBND tỉnhBan hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/2023/QĐ-UBND9/1/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/2023/QĐ-UBND5/1/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/2023/QĐ-UBND3/1/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon45/2022/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Attachment Icon42/2022/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .