Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon44/2021/QĐ-UBND30/9/2021UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon43/2021/QĐ-UBND30/9/2021UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon42/2021/QĐ-UBND29/9/2021UBND tỉnhBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt đối với các tuyến có trợ giá trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon41/2021/QĐ-UBND27/9/2021UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐUBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh
Attachment Icon40/2021/QĐ-UBND27/9/2021UBND tỉnhBan hành Quy định phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon39/2021/QĐ-UBND24/9/2021UBND tỉnhV/v sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon38/2021/QĐ-UBND20/9/2021UBND tỉnhỦy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon37/2021/QĐ-UBND6/9/2021UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon37/2021/QĐ-UBND6/9/2021UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị
thiếu giáo viên ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon36/2021/QĐ-UBND11/8/2021UBND tỉnhBãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Attachment Icon34/2021/QĐ-UBND5/8/2021UBND tỉnhBan hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2021/QĐ-UBND9/7/2021UBND tỉnhBan hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon30/2021/QĐ-UBND1/7/2021UBND tỉnhBan hành Quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon29/2021/QĐ-UBND30/6/2021UBND tỉnhQuy định chi tiết khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 222/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon28/2021/QĐ-UBND22/6/2021UBND tỉnhBan hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon27/2021/QĐ-UBND3/6/2021UBND tỉnhPhân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2021/QĐ-UBND2/6/2021UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
Attachment Icon25/2021/QĐ-UBND31/5/2021UBND tỉnhBan hành Quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon23/2021/QĐ-UBND20/5/2021UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon22/2021/QĐ-UBND19/5/2021UBND tỉnhBan hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon21/2021/QĐ-UBND13/5/2021UBND tỉnhPhân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon20/2021/QĐ-UBND10/5/2021UBND tỉnhBan hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình để thực
hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại Nghị định số
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
Attachment Icon19/2021/QĐ-UBND16/4/2021UBND tỉnhQuy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon18/2021/QĐ-UBND15/4/2021UBND tỉnhBan hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon17/2021/QĐ-UBND12/4/2021UBND tỉnhSửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon16/2021/QĐ-UBND26/3/2021UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon15/2021/QĐ-UBND25/3/2021UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon14/2021/QĐ-UBND25/3/2021UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung Điều 1 và Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon13/2021/QĐ-UBND24/3/2021UBND tỉnhQuy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/2021/QĐ-UBND5/3/2021UBND tỉnh V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Đức Thọ

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .