Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon15/2023/QĐ-UBND1/3/2023UBND tỉnhBan hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Attachment Icon14/2023/QĐ-UBND1/3/2023UBND tỉnhban hành “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon13/2023/QĐ-UBND21/2/2023UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/2023/QĐ-UBND16/2/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/2023/QĐ-UBND14/2/2023UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Attachment Icon9/2023/QĐ-UBND13/2/2023UBND tỉnhQuy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt)
Attachment Icon7/2023/QĐ-UBND8/2/2023UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon6/2023/QĐ-UBND7/2/2023UBND tỉnhBan hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/2023/QĐ-UBND9/1/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/2023/QĐ-UBND5/1/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/2023/QĐ-UBND3/1/2023UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon45/2022/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Attachment Icon42/2022/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon38/2022/QĐ-UBND9/12/2022UBND tỉnhQuy định xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon37/2022/QĐ-UBND9/12/2022UBND tỉnhBan hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon36/2022/QĐ-UBND9/12/2022UBND tỉnhBan hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon35/2022/QĐ-UBND7/12/2022UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon34/2022/QĐ-UBND30/11/2022UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon33/2022/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon32/2022/QĐ-UBND24/11/2022UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2022/QĐ-UBND18/10/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon30/2022/QĐ-UBND14/10/2022UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon29/2022/QĐ-UBND11/10/2022UBND tỉnhQuy định ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon27/2022/QĐ-UBND8/9/2022UBND tỉnhVề việc phân cấp quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
Attachment Icon26/2022/QĐ-UBND8/9/2022UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon25/2022/QĐ-UBND8/9/2022UBND tỉnhQuy định Đơn giá lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon24/2022/QĐ-UBND26/8/2022UBND tỉnhVề việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon23/2022/QĐ-UBND25/8/2022UBND tỉnhBãi bỏ một phần Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 và Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon22/2022/QĐ-UBND23/8/2022UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon21/2022/QĐ-UBND11/8/2022UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .